Privacy Policy

Inleiding

Als bedrijf staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen betrekking op u hebben in uw hoedanigheid van klant van het bedrijf, maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is MLV BANDEN BV. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij MLV BANDEN BV via brief op het bovenstaande adres of via e-mail.

 

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

 

3. Welke persoonsgegevens en van wie?

Het bedrijf verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd.

 

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.

 

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

 

4. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het bedrijf de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

 

Het bedrijf doet een beroep op third service providers:

  • Het bedrijf maakt gebruik van een e-boekhoudsoftware en een bijhorend portaal ;
  • Het bedrijf doet een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (accountant, notaris …) ;

 

Het bedrijf kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

 

Het bedrijf kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het bedrijf, van haar klanten, van haar website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen.

 

5. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het bedrijf procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.